Weekbrief 20 oktober 2019

9.30 uur: ds. J.A. Mol, Driezum
Organist: Iede Post

COLLECTEN in de dienst:
1ste diaconie
2de algemene doeleinden,
3de onderhoud kerkgebouwen

BLOEMENGROET:
De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar dhr. P. Rijlaarsdam en naar mevr. Stoffels – Steenkamp.

Vakantie br. D. Vos:
Br. Vos heeft vakantie van 19 t/m 27 oktober. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met een ouderling of met de scriba (tel. 0597552330)

Kopij kerkblad oktober:
U kunt dit inleveren t/m zaterdag 26 oktober.

Opbrengst collecten:
De collecte voor het Werelddiaconaat heeft opgebracht € 66,17 en de collecte voor Christenen voor Israël ( tijdens de avonddienst ) heeft opgebracht € 51,60.
Hartelijk dank voor uw bijdragen aan deze collecten.

Kerkdienst zondag 27 oktober 2019:
 9.30 uur: dhr. H.J. Wolfs, Vlagtwedde. Voorber. H.A.
19.00 uur: ds. M.J. Schuurman, Oldebroek.
Hervormingsdienst, dit is een gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente van Heiligerlee en de Chr. Geref. Gemeente van Midwolda in de Hervormde kerk van Heiligerlee.

Collecten volgende week zondag:
1ste diaconie,
2de instandhouding eredienst,
3de kerkvoogdij

Collecten in de Hervormingsdienst:
1ste kerk
2de Stichting vrienden Heidelberg en Dordrecht.